Jste zde

Čtvrtá čakra – srdeční

Čtvrtá čakra – srdeční

Srdeční čakra

Anahata čakra

  • Název: Anáhata, srdeční čakra, čakra lásky a moudrosti
  • Umístění: Zadní aspekt je na vnitřní straně páteře přímo za středem hrudníku, přední naproti srdci.
  • Barva: zelená, růžová, zlatá
  • Vůně: růžový olej
  • Živel: vzduch
  • Smysly: je spojena s hmatem
  • Minerály: olivín,jadeit, růženín, smaragd

Jedná se o čakru lásky a vztahů. Jde jak o vztahy k sobě, tak k druhým lidem, ale i k celému světu. Její blokace způsobuje neschopnost lásku dávat i přijímat.

Čtvrtá čakra lásky a moudrosti, „Anahata“, představuje energii srdce, vnímání života skrze srdeční centrum, vnímání pravdy. Spojuje člověka s vnějším světem na duchovní úrovni. Pozvedá nás na vyšší duchovní úroveň. Nachází se zhruba uprostřed hrudníku. Jde o místo, kam každý člověk podvědomě ukáže rukou, pokud vysloví: já nebo já jsem. Zde je sídlo vyšších emocí, jako je soucit, něha, bezvýhradná láska. Čakra srdeční je nazývána též: čakrou neslyšitelného zvuku. Je středem a tedy i těžištěm energetického systému těla.

První tři čakry jsou centra emoční, souvisí s pocitem bezpečí, se vztahy, sexem a mocí

Horní tři čakry jsou centra energií duchovních. V srdeční čakře, která je průsečíkem mezi nebem a zemí, je vyhodnocována jak naše vyspělost emoční, tak duchovní. Otevřená srdeční čakra nám dovoluje, aby dávání a přijímání bylo v harmonii. Uvědomujeme si nejen celek, ale i detaily. Kdo dokáže řešit problémy více srdcem méně hlavou, najde vždy to nejlepší řešení. Většina emočních potíží je beztak „vymyšlená“. Hlavně potíže vztahové nám říkají, že nelze myslet hlavou, ale srdcem. Pokud jsme zamilovaní: ztrácíme hlavu.

V okamžiku, kdy se vrátíme k hlavě, jakmile začne mysl analyzovat, začneme vidět nedostatky a vztah ochladne.  Umění vidět a nepřehlížet detaily, spočívá v umění vystoupit ze sebe, a přitom zůstat koncentrovaní ve svém středu. Jde o vědění a víru, že za obzorem se nacházejí další světy, od kterých nejsme na žádné úrovni odděleni. Jednostranná převaha analytického, racionálního myšlení vše neobratně rozděluje.

Všimněte si, že nešťastní, zklamaní lidé, často zaujímají pozici s překříženýma rukama na prsou, jakoby měli neustálou potřebu chránit své srdce, schovávají se za svou nezpracovanou zranitelnost. Těmto lidem velmi schází doteky a upřímné pohlazení. Srdeční čakra sjednocuje protiklady, dokážeme-li sestoupit z hlavy do srdce a tam už zůstat. Skrze srdeční čakru se učíme milovat nepodmíněně, vciťovat se do druhých. Srdeční čakra se ale netýká pouze citových vztahů, jde především o duchovní růst, je cestou k duši, otevírá bránu k božskému prozření. Čím více je srdeční čakra otevřená, tím více si uvědomujeme, že jsme součástí celku.

Šesticípá hvězda v souvislosti s čakrami a duševním vývojem

Energetické vibrace na úrovni čaker souvisí s úrovní duševní vyspělosti, s úrovní vnímání světa hlasem srdce. A podle této vyspělosti vyjadřujeme své bytí ve světě hmoty. V lidském těle pracuje sedm energetických center. Spodní tři čakry (pod bránicí) vytvářejí energetický trojúhelník v souvislosti s čakrou kořenovou, sakrální a čakrou solar plexu. Čtvrtá čakra srdeční je duchovní spojnicí, vyvažujícím těžištěm mezi tělem a duchem, je středobodem harmonie. Horní tři čakry (nad bránicí), krční čakra, třetí oko, korunní čakra, vytvářejí vyšší trojúhelník. Pokud se člověk povznese ve svém duchovním vývoji, kdy dojde k plnému uvědomění si vyššího Já, nižší a vyšší trojúhelníky se vzájemně propojí a vytvoří šesticípou hvězdu. V samém středu hvězdy, kde se nachází centrum vnímání a šíření Lásky, které úzce souvisí s léčivou energií odpuštění, se lidská bytost ocitá jedině v plném napojení na energii srdeční čakry.

Cesta k božskému prozření, je cestou pokory, laskavosti a skromnosti

Pokora je obtížně definovatelná, pokoře se nelze naučit z knih. Pokora je něco, co si nás samo najde, budeme-li o to stát. Budeme-li pozorní, dokážeme-li v jednoduchých denních i složitějších událostech životních najít smysl, najdeme v různých životních lekcích i odpověď na otázku, co je to pokora. Můžeme začít tím, že v sobě objevíme schopnost inspirovat ostatní, že ke svému okolí budeme vždy přistupovat s nepředstíranou laskavostí. V laskavosti je skrytá mlčenlivá síla. Laskavý člověk toho moc nenamluví, ví, že toho není třeba, koná v tichosti a s pokorou. Ve vší skromnosti ví, že pravda je skryta v srdci každého člověka, a že každý jednou tu svou pravdu objeví. A jak je to se skromností? Napadlo vás někdy, že skromnost může dokonce vonět? Zvláštním a uklidňujícím způsobem? Podívejte se někdy na záplavy květů heřmánku, rostlinky velmi skromné, krásně vonící, léčivé. Heřmánek roste hojně a přitom skromně na pokrajích cest nebo v hloučku nenápadně skrytý v lánu obilí. Pravdu, kterou neustále hledáme, najdeme všude v přírodě.

Skrze srdeční čakru vnímáme také krásu a nepodmíněnou lásku přírody. Vnímáme krásu a energii rostlin, stromů, kamenů. Srdeční čakrou vnímáme také hodnotu uměleckých děl, poezie, ladíme se na harmonii skrytou v hudbě. Teprve tehdy, až probudíme čakru srdce, můžeme se pokusit otevřít šestou čakru – třetí oko. Pomůže nám například, pokud se obklopíme léčivou vibrací zelené barvy, zaměříme se na květiny, pořídíme si talisman v podobě zeleně zbarvených krystalů, chodíme často do přírody.

(Převzato z https://cs.wikipedia.org/wiki/Čakrahttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/cz/ a webu https://www.psychologiechaosu.cz/hadi-sila/ctvrta-cakra-srdecni/)

 

Literatura a zdroje