Jste zde

BDSM sexuální praktiky

BDSM sexuální praktiky

Hlavní téma: "Sexuální praktiky - přehled".
Volné pokračování článku "Sexuální odchylky a deviace".

BDSM je pojem obecně užívaný pro širokou škálu sexuálních praktik a orientací založených na domluvě, že je jeden z partnerů nadřazen druhému. Patří sem zejména erotický sadismus, masochismus a různé formy fetišismu. Zkratka pochází z angličtiny a je sama kompilátem tří dalších zkratek:

S pojmem sadismus nebo masochismus se asi setkal každý z nás. Málokdo však ví, co přesně se pod těmito pojmy skrývá. To zásadní je, že oba pojmy zastřešuje souhrnný, a tím je sexuální agrese. Rozdíl je především v tom, co na jejich praktikách lidi vzrušuje nebo zajímá. Sadistu eroticky vzrušuje, když jinému člověku fyzicky ubližuje nebo ho ponižuje. Masochistu vzrušuje, když je trýzeň nebo ponižovaný on sám.

Vysvětlím to na známé anekdotě:

"Bij mě, muč mě!" prosí masochista sadistu.
"Ne," odvětí sadista krutě.

Protože pojmy jako sadismus a masochismus zněly velké části lidí, které sexuální praktiky spojené s mírnou formou ubližování, tedy přiměřenou sexuální agresí, zajímají, začali pro ni používat anglickou zkratku BDSM. Tento pojem byl zaveden v 80 letech minulého století a zastřešuje sexuální praktiky v ne příliš nebezpečné formě perverzní záliby v násilí. Nejedná se však o sexuální odchylku, která by se zaměřovala na páchání násilných zločinů se sexuální motivaci. Jedná se o fetišistický sadomasochismus, který naopak sexuální zločiny odsuzuje, sexuální vrahy nepovažuje za žádné celebrity, ale za vrahy a znásilnění žen a mužů považuje za trestný čin hodný zavržení... Pokud se najdou výjimky, pak se nejednalo o člověka zaměřeného na BDSM praktiky, ale o člověka zaměřeného ryze sadisticky nebo masochisticky.

Fetišistický sadomasochismus.

Sadomasochistická pornografie nebo praktické provádění sadomasochistických praktik přitahuje lidí, kteří touží něco podobného zažívat ve formě představ nebo mírné podoby "hry" v rámci skupinových či individuálních sexuálních praktik. Filmy s BDSM tematikou dnes, díky snadné dostupnosti internetu, naleznete prakticky na každém webu s pornografií. 

Zkratka pro fetišistický masochismus je BDSM, což má představovat i obsah toho, co prezentuje:

 • B - bonding, svazování, poutání 
 • D - dominance, disciplína 
 • S - sadismus - (Francouz markýz de Sade (1740–1814))
 • M - masochismus - (Rakušan Sacher-Masoch (1836–1895)).

BDSM praktiky považované za přijatelné pro všechny...

Poměrně velkou část lidí vzrušuje lehká bolest, nebo alespoň představa bolesti při erotických či sexuálních aktivitách.

Řada BDSM praktik je založena na absolutní oddanosti a poslušnosti podřízeného člověka vůči dominantnímu partnerovi. Podřízeným může být jak muž, tak i žena, stejně tak je to i dominantním partnerem. BDSM tematika zajímá více muže než ženy. To ovšem neznamená, že by některé ženy nechtěly být podřízené muži nebo ženě. Podobně to může být i naopak, kdy muž touží být "otrokem" ženy nebo jiného muže. Nemusí to být přitom spojené s homosexuální nebo lesbickou sexuální orientací, ale pouze s touhou a potřebou fetišistického sadomasochismu. Pravdou však je, že nejčastější a nejznámější jsou situace, kdy v submisivní roli vystupuje muž (otrok) a dominantní roli žena (domina).

BDSM sexuální praktiky se většinou řídí předem dohodnutými pravidly. Má se jednat o hru a to i přesto, že bolí... nebo je při ní člověk ponižovaný... Nesmí se však používat praktiky nebo erotické pomůcky, které by byly nebezpečné, zdravotně závadné nebo by mohly způsobit úraz s případnými následky.

BDSM sexuální praktiky mnozí lidé využívají v osobním partnerském životě. Bolest nebo ponížení jejich sexuální prožitek zvyšují a často bez těch podnětů vůbec nedokáží vzrušit nebo dosáhnout vyvrcholení. Základním předpokladem pak samozřejmě je, že si najdou partnera, který jim jejich zálibu bude ochoten tolerovat a případně jim "pomůže". Protože se jedná o minoritní (menšinovou) část populace, nemusí být vůbec snadné nalézt takového partnera nebo partnerku z majoritní (většinové) části populace, kteří by takovéto praktiky schvalovali a dokonce by byli ochotni se do nich nějak zapojit... Pokud někdo svá skutečná sexuální přání před partnerem nebo partnerkou tají a vstoupí do manželství, partnerství nebo založí rodinu, může to do budoucna představovat vážný vztahový problém. Nejhorší pak bývá situace, kdy se nic netušící partner nebo partnerka doví, nebo zjistí, co za sexuální touhy ten druhý ve skutečnosti má nebo někde praktikuje... Většinou se pak jedná o velmi obtížně řešitelnou situaci, kterou nemusí každý vztah překonat.

To, že běžně sexuálně zaměřený partner pro dlouhodobý vztah není pro BDSM ideální většina těch lidí, kteří své sexuální potřeby se zaměřením na BDSM praktiky uvědomují, ví. Proto často pro partnerský život vyhledávají člověka podobně zaměřeného. Vyhledávání a hlavně nalezení vhodných sexuálních partnerů či partnerek, kteří mají pro takové BDSM zájmy pochopení, však není vůbec snadné. Pokud se to však podaří, pak v takovém případě nebývá s touto sexuální odchylkou v soukromém životě obou partnerů problém. Oba partneři totiž dopředu ví, co v životě potřebují a co v sexu preferují.

Z BDSM sexuálních potřeb se v poslední době stal i velmi dobrý směr podnikání. Oblibu BDSM praktik se živí poměrně značný počet lidí, kterým normální, nenásilný sex nestačí nebo je málo vzrušuje. Existuje celá řada komunitních, tedy relativně uzavřených společností, klubu, zařízení i erotických podniků, kde se lidé, kteří tyto sexuálních praktiky vyhledávají, mohou vzájemně potkávat. Může se jednat jak o vzájemnou bezplatnou výpomoc, ale také o poskytování placené erotické služby. Pokud se jedná o placené erotické služby zaměřené na BDSM praktiky, pak je poměrně běžnou praxí, že mezi poskytovatelem a příjemcem služby se uzavírá ústní nebo někdy i písemná smlouva, která jasně vymezuje pravidla a popisuje případná rizika... V žádném případě však nesmí být porušena zásada, že nesmí dojít ke zranění nebo ublížení na zdraví. Rozhodně se však nedá tvrdit, že "smlouva" garantuje, že se jedná o naprosto bezpečné sexuální praktiky, které je možné považovat za "Bezpečný sex".

V neposlední řadě je potřeba připomenou, že BDSM praktiky využívají pomůcky, které pomáhají sexuální emoce oživit, podporují představivost a v neposlední řadě slouží i k realizaci některých technik. Tyto pomůcky jsou pro mnohé právě tím nejdůležitějším, co má zajistit, aby sex byl přitažlivější, a ve spojení s bolestí byl ještě více vzrušující. Pomůcky se samozřejmě dají za nemalé prostředky koupit a tak i jejich výroba hlavně pak prodej představují velmi výhodný směr podnikání.

Rizika BDSM sexuálních praktik

Lidé, kteří mají BDSM potřebu by se jí měli oddávat výhradně bezpečným způsobem. Nejbezpečnějším formou je, pokud se této zálibě věnují pouze v partnerském nebo manželském vztahu. Pak je to stejné, jako provozovat "bezpečný sex". V úvahu také přichází i autoerotická konzumace BDSM podnětů, ta je však poměrně málo preferovaná. Rizikovější je vyhledávání partnerů nebo partnerek na erotických seznamkách nebo návštěvy erotických klubů a zařízení zaměřených na BDSM praktiky. Za nejrizikovější, z pohledu "bezpečného sexu", je možné pokládat sexuální aktivity s BDSM tematikou, pokud jsou realizované jako skupinové.

Když se k realizaci BDSM představ sejdou lidé, kteří v těchto aktivitách vidí zábavu, potřebnou dávku vzrušení a to vše dohromady jim pomáhá naplnit sexuální představu o plnohodnotném sexu, pak vše může zůstat pod jistou kontrolou. Nebezpečná ale může být situace, kdy zájem o bolest a ponížení jiného člověka nebo sebe sama pramení z nenávisti k lidem nebo potřebě lidem ubližovat. V takovémto případě není jistota, že agrese nepřeváží nad touhou po vzrušení a z přijatelných hrátek s bolestí nebo ponižováním se stane závažný trestný čin, klasifikovatelný jako "ublížení na zdraví".

Co je v BDSM považováno za "lehkou bolest"

Každý z nás si pod pojmem "leká bolest" může představovat něco jiného. V pojetí BDSM praktik se jedná o lehké násilnické praktiky, které použité ve správný okamžik, mohou zpříjemnit prožitek při sexu. Tyto praktiky přinášející vzrušení z lehké bolesti se používají především v období narůstajícího sexuálního vzrušení, často před dosažením orgasmu. Kdy a jak se techniky BDSM používají je naprosto individuální a většinou to musí odpovídat představám člověka, který je podstupuje. To, co by bylo bolestí bez vzrušení ve chvílích vzrušení přináší další vlny vzrušení a někdy i vyvrcholení. Jsou však i lidé, kteří bolest potřebují na zahájení sexuálních aktivit, aby se vůbec dokázali vzrušit. Není proto snadné vyhovět všem podle jednoho návodu jak na to. Ani to tak v praxi neprobíhá.

Lehkou bolest můžete způsobit:

 • silnějším stiskem prsou u žen
 • taháním za bradavky nebo jejich kroucením (u žen, ale i mužů)
 • škrábáním kůže v intimních partiích nebo na citlivých místech na těle
 • taháním za vlasy
 • plácáním rukou po zadečku
 • lehkým, dobře kontrolovaným, škrcením
 • svazováním rukou a nohou
 • nasazením roubíku
 • lehkým šlehnutím bičem nebo důtkami
 • kapáním horkého vosku na tělo
 • atd..

Nejdůležitější zásadou ovšem zůstává, že po lehké bolesti nesmějí zůstat žádné dlouhodobé fyzické následky! Aby BDSM podněty splňovaly podmínku fetišistických a neškodných zálib, nesmějí vést k nepřijatelnému, nepřiměřenému násilí. Musí platit pravidlo, že když už je něco příliš moc intenzivní až nepříjemné, pak po domluveném signálu STOP "mučení" nebo "ponižování" končí!!! Tato zásada musí být bezpodmínečně dodržena.

Další zásadou je, že jakékoli techniky poskytované v rámci BDSM nesmí způsobit krvavá zranění. Stačí ale kliknout pornoweby v části BDSM a zjistíte, že tomu tak vždycky není.

Podstupovat nebo poskytovat BDSM praktiky je možné pouze naprosto dobrovolně. Nikdo nesmí být k těmto erotickým praktikám, které jsou spojované s bolestí nebo ponižováním, jakkoli nucen. Nesmí se tak dít pomocí vydírání, útlaku (včetně citového) nebo pod příslibem finančního ohodnocení... Pokud se zásady aplikování technik "lehké bolesti" dodrží, pak stopy po "mučení" nebo "týrání" zpravidla mizí po několika hodinách...

BDSM touhy nejsou zas tak výjimečné

Lidé při sexu touží vyzkoušet něco nového, na tom není nic divného. Někteří potřebují nebo vyhledávají to, jiní ono... Poměrně hodně lidí po bolesti nebo ponížení může toužit podvědomě. je to naprosto individuální Někdo může toužit bolest nebo ponížení přijímat, jiný touží bolest vidět a další chce být jejím zdrojem.... Bolest, často spojená s ponížením, se pro některé jedince může snadno stát stejně přitažlivá, jako jsou pro jiného podněty erotické. Navíc, ve spojení s erotickou situací nebo stimulací, může jejich sexuální prožitek výrazně znásobit.

Praktiky BDSM nelákají jen fetišistické sadomasochisty. Přitahují i dost jiných lidí, které normální sex už málo vzrušuje nebo touží vyzkoušet něco nového.

Asi si říkáte, jak tito lidé vůbec najdou partnera nebo partnerku, které by bolest nebo ponižování zajímalo a vzrušovalo. Možná byste byli překvapeni, že tito lidé najdou podobně zaměřeného člověka mnohem snadněji a rychleji, než člověka kterého by milovali nebo který by miloval je...

Řada lidí BDSM praktiky vyhledává jako ventil pro svou vnitřní tenzi, kterou u nich vyvolalo jejich podnikání, pracovní zařazení nebo společenské postavení. Mnozí vedoucí pracovníci při soustavném tlaku, který vyvíjejí na podřízené, touží být na chvíli v roli opačné. Být v ní ponižováni, biti, trestáni a podobně vystavování útlaku... ale jen na tu dobu, která jim vyhovuje a lidmi, kteří nemají nic společného s jejich funkcí nebo prací. Těch příkladů by se našlo bezpočet a každý, kdo BDSM praktiky vyhledává, přesně ví, proč po nich touží a jak je chce prožívat.

Pokud se rozhodnete vyzkoušet BDSM praktiky ve vašem partnerském životě přesto, že se za zastánce těchto praktik nepovažujete, můžete do toho "jít" bez obav. Nic horšího, než že se vám to nebude líbit a příště to dělat nebudete, se vám stát nemůže. Jen si včas uvědomte, že nic se nesmí přehánět a že partnerská idylka nemusí trvat věčně. Pokud je chcete vyzkoušet nebo provozovat, pak výhradně po vzájemném souhlasu a v míře přijatelné a hlavně v mantinelech, na kterých se dopředu domluvíte. A nezapomeňte si jasně a srozumitelně stanovit signál DOST!!! A když ho ten druhý použije, pak okamžitě přestaňte a to i tehdy, když by se Vám například plácání manželky po zadečku začalo zrovna neskutečně líbit...

Praktiky BDSM

ageplay · ballbusting · bondage · cévkování · crossdressing
· dildo training · dogplay · domácí sluha · elektroplay
· facesitting · fetiš · fisting · fornifilie · kastrace · kaviár
· milking · mumifikace ·mužská služebná · nucená bisexualita
· nucená feminizace · nucená homosexualita · pás cudnosti
· pissing · ponyplay · roleplay · spanking · T/D · toaletní otrok
· trampling · violet-wand

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje