Jste zde

Jaký dopad má trend života single na společnost?

Jaký dopad má trend života single na společnost?

Volné pokračování článku "Single".

Svobodných a nevázaných lidí stále přibývá. Tento trend je možné sledovat mezi muži ženami. pokud bude pokračovat současný vývoj, pak brzy dá životu bez stálého partnera nebo partnerky přednost více lidí než manželství nebo partnerství.

Důvody, proč si lidé vybírají samostatný a svým způsobem i osamělý život, jsme řešili v článku "Proč lidé zůstávají single?".

Single žijí sami. Ve velkých městech to není až tak velký problém jak v malém městě nebo na vesnici, kde lidé navzájem znají. Právě v prostředí, kde se každý zná s každým, jsou vnímáni jako podivíni, kteří si nedokázali najít partnera. Pro většinovou společnost jsou tak trochu jiní, divní. Mnohdy jejich důvody neuznávají ani přátelé nebo rodina.

Jiný pozadí má dobrovolné vyhledávání samoty a samostatného života. Změna životních hodnot nebo spíše posun těchto hodnot, vede už dlouhou dobu k trendu odklonu lidí od tradiční rodiny a tedy i od zodpovědnosti za někoho jiného. Někdy jsou za tímto pocitem i materiální důvody. V některých případech to může být určitá sobeckost a neochota se dělit s někým jiným o materiální výhody, jindy to může být i situace ekonomického a materiálního nedostatku, který vede k obavě, že nedokáže zajistit rodinu nebo výchovu dětí.

Stále častěji se projevuje i trend zřeknutí se rodiny z důvodu, že lidé nejsou spokojeni se svým životem vztahy ve společnosti nebo vztahy mezi lidmi. Prostě se domnívají, že do takovéto společnosti je nezodpovědné přivést dítě. Často podobné nálady lidí eskalují v období ekonomických krizí nebo hrozby války a samozřejmě v období válečných konfliktů. V poslední době se však stále častěji tento názor spojuje s klesající spokojeností lidí s vlastním životem.

Již dnes tvoří single velkou část dospělé populace. Pokud bude vývoj nadále pokračovat tímto směrem, bude brzy velká část mladých lidí volit osobní volnost a relativní svobodu a nezávislost před zodpovědností v manželství a rodině. 

Moderní společnost uznává jiné hodnoty, jako je tradiční rodina, manželství, děti. Někteří politici veřejně vysvětlují, že kdo chce rodinu a děti, musí počítat s tím, že ekonomicky půjde dolů a bude mít problémy vyjít s příjmy ... Dnešní společnost zrovna nepřeje vztahům založeným na manželství nebo společné domácnosti s dětmi. Vztahy se mnohdy hodnotí jako ekonomické transakce, Jejich hodnota se se někdy vyjadřuje ekonomickou výhodností... Pokud je manželství ekonomicky nevýhodné a nezajistí tomu druhému dostatečný standard, pak je výhodnější takovouto investici odložit... není to však zas až tak nový přístup ke vztahům. Jen se v dnešní době možná jen více zvýraznil.

Někteří lidé raději zůstanou sami než by se museli omezit ve svých požadavcích a potřebách. Ale abychom vše neviděli tak černě. Stále je dost lidí, kteří budou raději sami, než aby žili ve vztahu bez lásky, vzájemné úcty a porozumění.

Vliv single života na ekonomiku

Zvyšující se počet nezadaných nebo svobodných lidí postupně začne ovlivňovat ekonomiku země. Především si musíme přiznat, že se snižuje počet narozených dětí. Singl žijící lidé se na reprodukci výrazně neprojevují a jejich nemanželské děti to nevytrhnou. Méně dětí znamená méně pracovních sil, které zajišťují ekonomiku země, včetně solidárního důchodového systému.

Lidé, kteří žijí sami mají jiné představy o životě jak lidí s dětmi nebo rodinou. Mají nejen jiné představy, ale také je reálně uplatňují. Například nárůst samostatně žijících lidí mění potřeby bytového fondu. Mění názory na potřeby vybavení domácností i představy o volném čase.

Ve stavebnictví ze mění počet bytů vhodných pro samostatný život. V bytové architektuře se mění pohled na vybavení domácností i na funkčnost zařízení bytů.

Podobně je to se stravováním. Samostatně žijící lidí daleko více využívají hotových jídel a výrobků a než by vařili, tak se raději stravují ve veřejných stravovacích zařízeních.

Jiná je i situace s využíváním příjmů a struktura výdajů. Na jednu stranu jsou náklady na samostatný život zcela jistě mnohem vyšší. Na druhou stranu je zřejmá zcela jiná struktura výdajů. Nezadaný člověk mnohem více utrácí a více se snaží svých peněz užít. Především se jedná o realizaci koníčků, návštěvy kulturních zařízení a cestování. To si vícečlenná rodina i přesto, že v ní většinou pracují dva lidé, dovolit až tak moc nemůže. Manželé nebo partneři s dětmi především musí zajistit prostředky na náklady spojené s chodem rodiny a na její materiální zabezpečení. Teprve potom mohou uvažovat i svých zájmech, koníčcích nebo cestování.

Z tohoto pohledu mají samostatně žijící lidé pro sebe mnohem více prostředků jak lidé žijící v manželství. Právě možnost relativně větší volnosti a možnosti samostatného rozhodování o tom co chci dělat, kde a s kým, jak trávit volný čas nebo se bez ohledu na druhé rozhodovat jak žít, co nakupovat, kam cestovat a podobně, je pro mnohé single zadní důvod proč zůstat sám...

Single a demografický rozvoj společnosti

Problém s demografickým vývojem společnosti. Zvětšuje se ta skupina obyvatel, především etnik, které si pořizují více dětí i z jiných důvodů, než je velká rodina. Mnohdy se jedná o jiné národnosti, které uznávají tradice velkých rodin. Problémem může být, pokud tyto děti nejsou rodiče schopni uživit bez sociálních dávek. V poslední době se začíná projevovat rozdíl mezi dnes už skoro tradiční rodinou s jedním nebo dvěma dětmi a rodinami s více dětmi. Postupně se mění demografické složení států a to může přinášet poměrně velké sociální problémy. To však není předmětem článku a tak se zase vrátíme k single.

Jejich příspěvek do demografického vývoje je tristní. Single nemá zájem o rodinný život a mnohdy nemá ani zájem vychovávat děti. Pokud nemá děti v mimomanželském vztahu, zůstává bezdětný. Pokud nemají děti, pak se nenápadně, ale spolehlivě podílejí na postupném snižování populace v území ze kterého pocházejí a nebo ve kterém žijí a pracují.

 

Články s podobnou tematikou

Literatura a zdroje

Rejstřík
Single, Singles

(AK)(Z)(L)